orzeł godło

KOMORNIK SĄDOWY
Anna Tomków-Bąk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu Anna Tomków-Bąk Kancelaria Komornicza Nr XXVIII
we Wrocławiu
ul. Krakowska 19-23 p.I
50-424 Wrocław
+48 883 447 767
wroclaw.tomkow-bak@komornik.pl

Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego
Komornik Anna Tomków-Bąk
ul. Krakowska 19-23 p.I
50-424 Wrocław
+48 793 402 989
likwidator.tomkow.bak@interia.pl

Dane Kancelarii:


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Anna Tomków-Bąk Kancelaria Komornicza Nr XXVIII we Wrocławiu
ul. Krakowska 19-23 Ip.
50-424 Wrocław


+48 883 447 767
wroclaw.tomkow-bak@komornik.pl

Rachunek kancelarii:
ING Bank Śląski SA
76 1050 1575 1000 0090 3202 7956

KOD EPU: 2893

Kancelaria przyjmuje nowe wnioski z obszaru właściwości Wrocław -Krzyki oraz sprawy z właściwości sądu apelacyjnego we Wrocławiu zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771, 1443, 1669.

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, czwartek od 8 do 16
wtorek od 8 do 17
piątek od 8 do 15

Komornik osobiście przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 9 do 16.

Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Komornik Anna Tomków-Bąk
ul. Krakowska 19-23 p.I
50-424 Wrocław


+48 793 402 989
likwidator.tomkow.bak@interia.pl

Rachunek kancelarii:
ING Bank Śląski SA
48 10501575 1000 0023 5320 2100

KOD EPU: 1525

W związku z rozpoczętym procesem likwidacji kancelaria prowadzi postępowania w sprawach niezakończonych oraz w sprawach przekazanych w trybie zbiegu. Kancelaria nie może przyjmować nowych wniosków.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Anna Tomków-Bąk Kancelaria Komornicza Nr XXVIII we Wrocławiu
 • dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów
  o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych
 • dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów
 • przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł:
  - pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego
  - od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa
 • osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
 • dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie ww. danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż ww. danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem poprzez adres email wroclaw.tomkow-bak@komornik.pl lub korespondencyjnie: ul. Krakowska 19-23 Ip., 50-424 Wrocław.